top of page

REGULAMIN

Jeżeli czytasz ten Regulamin, oznacza to, że chcesz zamówić lub właśnie zamawiasz nasze produkty. Zapoznaj się proszę z jego treścią ponieważ reguluje on zasady na jakich Twoje zamówienie zostanie zrealizowane.

 1. [Definicje] opisujące podstawowe pojęcia (wyboldowane poniżej) używane w Regulaminie:

  Sprzedawca to Bistro Joanna Kowalewska (Drukarnia Skład Wina & Chleba) z siedzibą w Łódź (90-102), ul. Roosevelta 10A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ***sąd*** KRS pod numerem ***krs***, NIP: 7251291091 , REGON: 100786865 

  Kupujący to właśnie Ty, czyli pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z tym zastrzeżeniem, że zamówienie może być fizycznie złożone przez podopiecznego (Podopieczny), jednak wyłącznie pod nadzorem Kupującego, będącego jego przedstawicielem (np. rodzicem lub opiekunem) w rozumieniu obowiązującego prawa. Czynności dokonywane przez Kupującego oraz Podopiecznego, w tym Transakcje, stanowią czynności dokonywane wyłącznie przez Kupującego, będącego zawsze stroną umów ze Sprzedawcą.

  Konsument to Kupujący, który zawiera Transakcję jako Konsument w rozumieniu obowiązującego prawa.

  Strona - pojęcie zbiorcze odnoszące się do Sprzedawcy i Kupującego

  Produkty - produkty, w tym w szczególności produkty żywnościowe w postaci tzw. żywności nieopakowanej i napoje, które Sprzedawca prezentuje Kupującym i które mogą być przedmiotem

  Transakcji czyli umowy sprzedaży konkretnego Produktu zawieranej za pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

  Informacje handlowe - informacje dotyczące Produktów, zamieszczane przez Sprzedawców. Informacje handlowe nie stanowią „oferty”, a jedynie „zaproszenie do składania ofert" Sprzedawcy, w rozumieniu obowiązującego prawa.

  Operator: Drukarnia Bis s.c. z siedzibą w Łódź (90-102), ul. Piotrkowska 78, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ***sąd*** KRS pod numerem ***krs***, NIP: 7252074349 , REGON: 101746098 / Łukasz Kowalewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Drukarnia Bis J.Kowalewska, Ł.Kowalewski z siedzibą w Łódź (90-102), ul. Piotrkowska 78. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7252074349 , REGON: 101746098, 

  Market Online - usługa Sprzedawcy funkcjonująca na zasadzie hostingu w środowisku informatycznym OrderingStack czyli usługi elektronicznej świadczonej przez Operatora, niezależnie od formy udostępnienia (desktop, mobile, inne formy), polegająca na udostępnieniu narzędzi umożliwiających w szczególności: (a) Sprzedawcom – zamieszczenie Informacji handlowych oraz zawieranie Transakcji z Kupującymi, (b) Kupującym – przeglądanie Informacji handlowych zamieszczanych przez Sprzedawców w Market online oraz zawieranie Transakcji ze Sprzedawcami. OrderingStack oraz dostępne w niej poszczególne funkcjonalności udostępniane są na zasadzie „as is” co oznacza, że możesz korzystać z OrderingStack oraz jej funkcjonalności w postaci udostępnianej w danym momencie przez Operatora.

  Dane - wszystkie informacje i dane dotyczące Kupującego zbierane w związku z korzystaniem przez Kupującego z narzędzi Market Online, w tym zarówno podawane bezpośrednio np. w ramach formularzu zamówienia, jak również zbierane przy użyciu cookies oraz innych podobnych technologii. W szczególności Dane osobowe czyli Dane stanowiące w rozumieniu obowiązującego prawa dane osobowe, przetwarzane przez Sprzedawcę lub Operatora. Zawsze aktualną informację dotyczącą przetwarzania Danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności, która będzie zawsze dostępna na stronie lub w aplikacji w sposób umożliwiający jej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści za pomocą̨ systemu teleinformatycznego Kupującego.

  Użytkownik - użytkownik Market Online. Pojęcie zbiorcze odnoszące się zarówno do Sprzedawcy, jak i do Kupującego.

  Operator płatności - podmiot, który wykonuje transakcje płatnicze związane z zapłatą kwoty Transakcji na zlecenie płatnicze Kupującego.

 2. [Transakcje], czyli sposób zawierania Transakcji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w środowisku Ordering Stack:

  1. [Transakcja] Transakcja zawierana jest wyłącznie pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie, w szczegółowych warunkach zamieszczonych w Informacjach handlowych oraz zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku sprzeczności Regulaminu z warunkami zamieszczonymi w Informacjach handlowych, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu.

  2. [Oferta] Kupujący zainteresowany zawarciem Transakcji dotyczącej danego Produktu składa Sprzedawcy ofertę jego nabycia przy wykorzystaniu formularza Transakcji dostępnego w Market online. Oferty mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Podana w formularzu Transakcji kwota Transakcji obejmuje cenę Produktu (cenę brutto zawierającą podatek od towarów i usług oraz inne podatki w wysokości wynikającej z obowiązującego prawa). Przed złożeniem oferty Kupujący jest informowany o cenie oraz wszystkich ewentualnych dodatkowych kosztach, jakie zobowiązany będzie ponieść w związku z zawarciem Transakcji (w tym kosztach dostawy w sposób wybrany przez Kupującego w ramach dostępnych sposobów dostawy w Market online. Kupujący jest informowany również o wszelkich składnikach lub substancjach pomocniczych użytych przy wytworzeniu lub przygotowywaniu Produktów mogących powodować alergie lub reakcje nietolerancji. Po uzyskaniu ww. informacji Kupujący zaznacza pole opisane: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" lub podobnie. Ofertę uważa się za złożoną po dokonaniu przez Kupującego następujących czynności: (i) wypełnienie wszystkich pól formularza Transakcji oznaczonych jako obowiązkowe oraz wysłanie formularza zgodnie z funkcjonalnościami Market online; (ii) zaakceptowania regulaminu Operatora płatności oraz dokonanie zapłaty kwoty Transakcji w terminie i na zasadach określonych w ramach Market online.

  3. [Zawarcie Transakcji] Niezwłocznie po złożeniu oferty Kupujący otrzyma np. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o konieczności potwierdzenia zapłaty kwoty Transakcji przez Operatora płatności. Potwierdzenie przez Operatora płatności zapłaty kwoty Transakcji równoznaczne jest z przyjęciem oferty oraz zawarciem pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą Transakcji obejmującej Produkty wyszczególnione w ofercie. Niezwłocznie po zawarciu Transakcji do Kupującego wysyłane jest, np. za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, potwierdzenie zawarcia Transakcji i dokonania zapłaty kwoty Transakcji.

  4. [Rozliczenie Transakcji] Operator płatności wykonuje transakcje płatnicze związane z zapłatą kwoty Transakcji na zlecenie płatnicze Kupującego, w oparciu o zasady i warunki określone przez Operatora płatności, w szczególności w regulaminie Operatora płatności dotyczącym przekazywania płatności za pośrednictwem Operatora płatności. Zapłata może być dokonana za pomocą jednej z metod płatności udostępnionych Kupującemu przez Operatora płatności. Aktualnie dostępne metody płatności widoczne są w ramach formularza Transakcji. W przypadku, gdy Operator płatności z jakichkolwiek powodów nie będzie mógł wykonać transakcji płatniczej na zlecenie płatnicze Kupującego, dokona on zwrotu kwoty płatności Kupującemu, na warunkach i zasadach określonych przez Operatora płatności w stosownym regulaminie lub innym dokumencie prawnym udostępnianym przez Operatora płatności.

  5. [Reklamacje dotyczące Transakcji] Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Transakcji przez Sprzedawcę można zgłaszać na następujący adres e-mail: kowalewskiuk@gmail.com*** . Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Kupujący zostanie powiadomiony o jej wyniku za pośrednictwem e-mail (zwrotnie na adres, z którego została wysłana reklamacja).

  6. [Informacja o prawie odstąpienia od umowy] Zgodnie z obowiązującym prawem, Konsument może odstąpić od każdej umowy zawartej na odległość np. za pośrednictwem Market online w terminie 14 dni. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał przed upływem ww. terminu informację o odstąpieniu do drugiej strony umowy (wzór stanowi załącznik do Regulaminu). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje (a) gdy przedmiotem umowy jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, (b) w stosunku do przedmiotu umowy o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanego z jego osobą, (c) jeżeli Sprzedawca zrealizował w pełni umowę przed złożeniem oświadczenia przez Konsumenta, (d) od momentu, gdy Sprzedawca rozpoczął już wykonywanie umowy na rzecz Konsumenta, o czym Konsument jest dodatkowo poinformowany stosownym komunikatem. W przypadku odstąpienia od umowy płatność zlecona przez Konsumenta zostanie w terminie 7 dni zwrócona bezpośrednio na rachunek, z którego dokonano płatności.

  7. [Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych] Reklamacje dotyczące wykonywania transakcji płatniczych przez Operatora płatności Kupujący powinien kierować bezpośrednio do Operatora płatności w sposób i na warunkach określonych przez Operatora płatności. W przypadku (a) skierowania przez Kupującego reklamacji dotyczącej wykonywania transakcji płatniczych, do Sprzedawcy, Sprzedawca dołoży starań w celu przekazania reklamacji do Operatora płatności.

 3. [Ogólne informacje dotyczące Danych], czyli zasady dotyczące weryfikacji oraz ew. powierzenia danych osobowych Kupującego w ramach przestrzeni wirtualnej (szczegółowe informacje dotyczące Danych Osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności):

  1. [Prawdziwość Danych i weryfikacja] Kupujący zobowiązany jest do podawania prawdziwych Danych. Podanie Danych nieprawdziwych uprawnia Sprzedawcę do zaprzestania wykonywania Transakcji w trybie natychmiastowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji Danych. Weryfikacja może polegać między innymi na przesłaniu na adres e-mail podany podczas składania zamówienia wiadomości e-mail, która stanowić będzie potwierdzenie złożenia zamówienia przez Kupującego.

  2. [Powierzenie danych] W przypadku, gdy z Market online korzysta osoba upoważniona przez Kupującego np. Podopieczny, Kupujący powierza dane takiej osoby odpowiednio Sprzedawcy lub Operatorowi do przetwarzania w celach opisanych w Polityce Prywatności.

 4. [Market Online jako usługa elektroniczna]

  1. [Wymogi techniczne i wsparcie] Do prawidłowego funkcjonowania OrderingStack wymagane jest korzystanie z urządzenia posiadającego dostęp do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową, umożliwiającą obsługę cookies oraz JavaScript. Operator zaleca korzystanie z najnowszych rozwijanych i wspieranych wersji przeglądarek internetowych np. Google Chrome, Mozilla Firefox. W przypadku korzystania przez Użytkownika z wersji przeglądarek innych niż najnowsze, które są dostępne, Operator nie może zapewnić, że OrderingStack będzie funkcjonował prawidłowo (dotyczy to zwłaszcza przeglądarek w wersji niższej niż 3 najnowsze wersje danej przeglądarki prezentowane na stronie https://gs.statcounter.com/browser-market-share/desktop/worldwide. Dodatkowo, w przeglądarkach nie mogą być zainstalowane rozszerzenia, które mogą negatywnie wpływać na działanie OrderingStack. W celu uzyskania wsparcia technicznego dotyczącego funkcjonowania OrderingStack, prosimy o kontakt na adres e-mail: info@orgderingstack.com lub za pośrednictwem systemu komunikacji z Użytkownikami dostępnego w ramach serwisu, jeśli będzie dostępny. Wsparcia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, OrderingStack stara się udzielić bez zbędnej zwłoki (*jeżeli zdarzy się, że nie otrzymasz od nas odpowiedzi, prosimy o ponowny kontakt). Wsparcie nie obejmuje usług nieświadczonych przez Operatora. W celu uniknięcia wątpliwości, Sprzedawca informuje, że Operator udostępnia wyłącznie powierzchnię wirtualną oraz infrastrukturę informatyczną Market Online Sprzedawcy. Oznacza to, że nie jest stroną jakichkolwiek stosunków prawnych związanych z Transakcją ani też nie łączy go żaden inny stosunek prawny z Kupującym - wsparcie jest zatem udzielane na zasadach bona fidae dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Ordering Stack i dlatego też 3e w żadnym przypadku nie jest zobowiązany do jego udzielenia w indywidulanych przypadkach. Jednakże, wszystkie uwagi Kupujących są dla Operatora cenne i pomagają ulepszać narzędzia Ordering Stack.

  2. [Działania zabronione] Kupujący może korzystać z Market Online wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem, Regulaminem oraz aktualnymi funkcjonalnościami. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone w Regulaminie, w tym w szczególności: (a) czynności mogące zakłócać funkcjonowanie Market Online, w tym utrudniać dostęp do funkcjonalności, lub korzystanie z nich przez innych Kupujących, (b) korzystanie z wirusów, botów bądź innych kodów, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi); (c) podejmowanie innych działań na szkodę Market Online lub Sprzedawców, a także podejmowania działań zagrażających ich prawom (d) przesyłanie treści bezprawnych.

  3. [Dostępność] Operator dokłada wszelkich starań, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, jednakże Operator nie może wykluczyć możliwości czasowego zawieszenia dostępności Market Online w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy.

 5. [Dostępność Regulaminu] Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie w ramach przestrzeni Market Online, w sposób umożliwiający jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili. Regulamin może ulec zmianie, rozumianej także jako zmiana postanowień mających wpływ na prawa lub obowiązki Stron, ponieważ do danej Transakcji ma zastosowanie wyłącznie Regulamin dostępny w Market Online w chwili zawarcia tej Transakcji.

 6. [Prawo właściwe] Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem lub stosunkami prawnymi w nim opisanymi jest prawo polskie. Strony poddają wspomniane spory jurysdykcji organów i sądów właściwych dla siedziby Sprzedawcy, z zastrzeżeniem wiążących zasad prawnych (konflikt prawa) oraz praw Konsumentów.

 7. [Kompletność] W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Kupującego.

 8. [Promocje] Sprzedawca może prowadzić akcje promocyjne na warunkach określonych w regulaminie danej promocji. W takim przypadku, warunki regulaminu danej promocji stosuje się z pierwszeństwem przed postanowieniami Regulaminu. O ile warunki określonej promocji nie stanowią inaczej, promocje nie łączą się ze sobą

 9. [Wejście w życie] Regulamin wchodzi w życie w dniu 2020-04-16.

 

Załącznik 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Dnia [proszę wpisać dzień, miesiąc i rok np. 10.04.2020]

Sprzedawca: [proszę wpisać pełną nazwę i adres siedziby Sprzedawcy]

Kupujący: [proszę wpisać Imię i nazwisko, adres korespondencyjny i adres e-mail]

Oświadczenie. Niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy [opis umowy] zawartej dnia [data zawarcia]

Podpis konsumenta(-ów)*
(*wymagane tylko wtedy, gdy oświadczenie jest przesyłane w wersji papierowej)

bottom of page